+38 (068) 379-38-45 | info@sslab.com.ua
Лабораторія Ефективних Досліджень

200+ МОВНИХ КЛІШЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

(частина 1)

Мовні кліше – це готові обороти, які дозволяють економно висловити думку і сприяють швидкості передачі інформації.

Існують різні думки щодо того, добре використовувати мовні кліше або погано. Наша позиція полягає в тому, що у вживанні кліше немає нічого поганого. Вони гарні тим, що дозволяють молодому досліднику зрозуміти, які основні обороти існують в науковій мові, потренуватися на них красиво і грамотно вибудовувати свої тексти, і надалі виробити свій власний стиль письма.

Також існують і інші аргументи на користь використання мовних кліше, наприклад, мовні кліше:

 • відповідають нашим психологічним стереотипам;
 • вони легко відтворюються у вигляді готових мовних формул;
 • автоматизують процес відтворення інформації;
 • полегшують процеси сприйняття і комунікації.

Також мовні кліше економлять зусилля, розумову енергію і час як для того, хто пише текст, і для того, хто цей текст потім читає.

Проте слід зазначити, що не всі дослідники однаково добре ставляться до різних мовних кліше. Це може відноситися до вашого наукового керівника, редактору журналу, у якому ви плануєте публікуватися, внутрішніх та зовнішніх рецензентів. Тому намагайтеся створювати свій власний список мовних кліше, які вам подобаються та є прийнятними для осіб, які приймають рішення щодо ваших текстів. А почніть цей список з переліку мовних кліше, які ми відібрали для вас з найкращих посібників з наукового стилю письма.

МОВНІ КЛІШЕ ДЛЯ ФОРМУЛЮВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Проблема / назване явище заслуговує на особливу увагу серед науковців…Проблема актуальною на сучасному етапі розвитку науки…
 • Проблема відноситься до найактуальніших…
 • Проблема давно є на часі…
 • Проблема є актуальною…
 • Проблема є дискусійною…
 • Проблема є не досить розробленою…
 • Проблема є мало розробленою / недослідженою…
 • Проблема є цілком на часі…
 • Проблема заслуговує на особливу увагу…
 • Проблема не була об’єктом спеціального вивчення…
 • Проблема перебуває у центрі уваги…
 • Проблема посідає важливе місце…
 • Проблема фрагментарно висвітлювалася в..
 • Проблема цілком є не вирішеною…
 • Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання…

МОВНІ КЛІШЕ ДЛЯ ОПИСУ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ

 • Прийнято вважати, що…
 • Загальновідомо, що…
 • На думку (кого?)…
 • Згідно з поглядами (кого?)…
 • Як вважають (вважає)…
 • Наявні погляди щодо цього питання можна класифікувати так…
 • Дослідженням цієї проблеми у різні часи / періоди займалися…
 • Цих поглядів дотримуються (дотримується)…
 • Гіпотезу / припущення про… висунув / запропонував…
 • Початок тенденції саме такого вивчення поклав…
 • Нову концепцію (ідею, теорію, гіпотезу) розробили…

МОВНІ КЛІШЕ ДЛЯ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ

 • Метою є встановити (встановлення)…
 • Метою є визначити (визначення)…
 • Мета статті полягає у порівнянні…
 • У статті вивчаються / виявляються / з’ясовуються…
 • Мета статті – проаналізувати / описати / схарактеризувати / виявити / порівняти / узагальнити / систематизувати…
 • Метою роботи є дослідження…

МОВНІ КЛІШЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО ЗАВДАНЬ

 • Поставлена / сформульована мета вимагає / передбачає розв’язання цілої низки конкретних завдань, а саме:…
 • Для реалізації мети поставлено такі завдання…
 • Мета зумовила конкретні завдання, а саме:…

МОВНІ КЛІШЕ ДЛЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ

 • проаналізувати (методику, закономірності, тенденції, проблеми, роль, можливості, реалії та перспективи)…
 • виявити закономірності…
 • дослідити особливості…
 • встановити (закономірності, тенденції, основні закони, принципи, системні ознаки, параметри)…
 • класифікувати…
 • описати (особливості, проблеми, параметри, ознаки, структуру, співвіднесеність, зв’язок, аспекти, засади, тенденції)…
 • обґрунтувати (теорію, тезу, погляди науковців на…, концепцію, перспективи, систему, шляхи розв’язання проблеми)…
 • узагальнити (досвід, висновки, результати попередніх досліджень, результати експерименту, експериментальні дані, статистичні дані, матеріали дослідження)…
 • розглянути (проблеми, особливості, параметри, ознаки, структуру, зв’язок, сутність, основні принципи, засади, характер, аспекти, механізми)…
 • з’ясувати (причини, сутність, особливості, умови, характер, природу й структуру, місце й роль, основні принципи, параметри, закономірності)…
 • порівняти (позиції, результати, погляди, параметри, різні підходи, наукові концепції, якості, ознаки, функції, дефініції)…
 • охарактеризувати (сутність, сучасний стан, значення, механізм, основні напрямки, особливості, передумови, якості, причини, принципи)…
 • відстежити (процес, логіку, факти, причини, можливості, умови)… запропонувати (нові підходи, шляхи розв’язання проблеми, класифікацію, рекомендації, нові методики дослідження)… сформулювати (закони, принципи, завдання, правила, висновки, рекомендації щодо, позицію щодо)…
 • навести (теорію, загальну характеристику, вагомий статистичний матеріал, відомості, характеристики, класифікації, типології)

ПЕРЕХІД ДО ОСНОВНОГО ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

 • Є підстави вважати…
 • Перевіримо висунуте припущення…
 • Однією з найважливіших особливостей досліджуваного об’єкта є… Зібраний і проаналізований фактичний матеріал дозволяє проілюструвати певні спостереження…
 • Матеріали здійсненого обстеження дозволяють згрупувати / узагальнити / уточнити / конкретизувати / класифікувати / провести нову таксономію…
 • Вдалося зафіксувати / з’ясувати / помітити певні закономірності…

 

ЛОГІЧНІ ПЕРЕХОДИ ВІД ОДНОГО АСПЕКТУ ДО ІНШОГО

 • Як було сказано (показано, зауважено, зазначено, встановлено, виявлено, з’ясовано)…
 • Як свідчать дані (результати)…
 • Як уже вказувалося / підкреслювалося вище / раніше…
 • Вище йшлося про…
 • Згідно з цим…
 • Відповідно до цього…
 • У зв’язку з цим…
 • У зв’язку з викладеним вище…
 • Далі з’ясуємо…
 • У такий же спосіб знаходить свій вияв…

ДОПОВНЕННЯ АБО УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 • також...
 • при чому…
 • при тому…
 • разом з тим…
 • крім того…
 • більше того…
 • до речі…
 • між іншим…
 • головним чином…
 • особливо…
 • точніше…
 • маємо на увазі…
 • по суті…
 • втім…
 • (у)все-таки…     
 • тим більше, що…
 • у тому числі…
 • тобто…
 • а саме

ПОРІВНЯННЯ АБО ПРОТИСТАВЛЕННЯ

 • однак…
 • проте…
 • але…
 • так само…
 • так само, як і…
 • не лише…, але й…
 • порівняно з…
 • на противагу (чому?)…
 • навпаки…
 • аналогічно (до чого?)…
 • таким же чином…
 • з одного боку…, з іншого боку…
 • у той же час, як…
 • разом із тим…
 • тим більше, що…

 

Продовження переліку за посиланням.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Голодюк І. Есе: бліц-курс. Брустури: Дискурсус, 2019. 192 с.
 2. Кочан І. Українська наукова лексика. Міжнародні  компоненти в термінології. Київ. Знання, 2013. 294 с.
 3. Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення. Львів. Львівська політехніка, 2012. 204 с.
 4. Мацько Л., Денискіна Г. Українська наукова мова (теорія і практика). Тернопіль. Підручники і посібники,
  2011. 272 с.
 5. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови. Київ. Центр учбової літератури, 2009. 390 с.
 6. Семеног О. Культура наукової української мови. Київ. ВЦ «Академія», 2012. 216 с.

 

Як завжди, порада від лабораторії ефективних досліджень:

«Навчайтеся у кращих та ніколи не здавайтеся!!!»

Читайте також:
Структура научного текста – без вольностей!
Академическое письмо. Рождение собственных мыслей и их представление
Зачем нужно изучать академическое письмо?
Академическое письмо и плагиат

Календар подій

Категорія:
Дивитись програму Прийняти участь